Un futuro per Amatrice

Un futuro per Amatrice

Nei menù del mondo, un anno di amatriciana per la ricostruzione

«In tutto il mondo, attraverso questo piatto simbolo della storia gastronomica di Amatrice, speriamo di poter diffondere anche i valori di solidarietà e condivisione propri della cultura contadina da cui nasce». Carlo Petrini, presidente di Terra Madre e Slow Food, avvia una campagna di solidarietà per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto e pensare già da oggi al loro futuro.

Aderiamo alle iniziative spontanee nate in queste ore in Italia e rilanciamo «chiamando in causa i ristoratori di tutto il mondo per un anno intero. Speriamo in questo modo che l’attenzione non svanisca e vada oltre l’onda emotiva del momento: superiamo l’emergenza e iniziamo già da oggi la ricostruzione. Chi ha vissuto questo dramma deve poter ritrovare la normalità il prima possibile, i fondi destinati devono essere durevoli e la raccolta costante».

Con Un futuro per Amatrice (#unfuturoperamatrice) chiediamo ai ristoratori di tutto il mondo di inserire in carta il piatto simbolo della città colpita e di tenerlo per almeno un anno. E ai clienti chiediamo di sceglierlo. Per ogni amatriciana consumata verranno devoluti due euro, uno donato dal ristoratore, uno dal cliente. I fondi raccolti saranno direttamente versati al Comune di Amatrice.

Intanto, nell’immediato, l’invito è di scegliere i prodotti alimentari e agricoli che arrivano dalle aree colpite per sostenere l’economia locale.

La rete internazionale di Slow Food si è già messa all’opera per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere quante più adesioni possibili.

L’iban del Comune di Amatrice per il versamento è:IT 28 M 08327 73470 000000006000

Causale: Un futuro per Amatrice

Adesioni ristoratori: unfuturoperamatrice@slowfood.it

L’elenco dei ristoratori aderenti su slowfood.it

#unfuturoperamatrice

Ufficio Stampa Slow Food: Valter Musso, v.musso@slowfood.it, 335 7422962.

 

Przyszłość  dla Amatrice

makaron amatriciana na odbudowę

„Mamy nadzieję upowszechnić  na całym świecie to danie, będące symbolem historii gastronomicznej Amatrice”. Tymi słowami Carlo Petrini, prezes Terra Madre i Slow Food, rozpoczął kampanię solidarności na rzecz miasta Amatrice i jego mieszkańców dotkniętych ostatnim trzęsieniem ziemi w Środkowych Włoszech.

Zwrócił się z apelem do restauratorów i ich gości o roczne wsparcie tak aby  „kto przeżył ten dramat miał możliwość powrotu do normalności jak najszybciej. Fundusze na ten cel muszą być trwałe i długo zbierane”.

Akcją Un futuro per Amatrice -Przyszłość dla Amatrice- (#unfuturoperamatrice) zwracamy się do restauratorów na całym świecie o wprowadzenie do karty tego dania -symbolu miasta  dotkniętego trzęsieniem- i utrzymanie go przez conajmniej rok. A gości prosimy o zamawianie go. Z każdej skonsumowanej porcji makaronu amatriciana zostaną przekazane dwa Euro: jedno od reatauratora i jedno od klenta. Zebrane fundusze będą bezpośrednio przekazywane do gminy Amatrice.

Jednocześnie prosimy by w miarę możliwości wybierać produkty spożywcze i rolne pochodzące z rejonów dotkniętych tym kataklizmem, tak aby wspierać lokalną gospodarkę.

Międzynarodowa sieć Slow Food już przystąpiła do działania aby zwrócić uwagę opinii publicznej i  przyciągnąć jak najwięcej uczestników.

IBAN Comune di Amatrice na przelewy: IT 28 M 08327 73470 000000006000

Tytuł przelewu: Un futuro per Amatrice

Deklaracja uczestnictwa restauratora: unfuturoperamatrice@slowfood.it

Lista restauratorów-uczestników na stronie slowfood.it

#unfuturoperamatrice

Biuro prasowe Slow Food: Valter Musso, v.musso@slowfood.it, mob. 335 7422962

Articoli simili